Pravilnik o prikupljanju, obradi i korištenju, te zaštiti osobnih podataka fizičkih osoba

Temeljem Uredbe 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti osobnih podataka – GDPR) i članka 29. Statuta Taekwondo kluba Jastreb, Zagreb, Švarcova 2, Izvršni odbor Kluba, na sjednici održanoj dana 17.05.2018. godine donosi


PRAVILNIK O PRIKUPLJANJU, OBRADI I KORIŠTENJU, TE ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA FIZIČKIH OSOBA

Čl. 1
Taekwondo klub Jastreb, Zagreb, Švarcova 2 (u daljnjem tekstu : Klub) temeljem članka 3. Zakona o zaštiti osobnih podataka obveznik je Zakona i ima voditelja zbirke osobnih podataka, te je dužan nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi (zaposlenici i vanjski suradnici, članovi kluba, članovimaloljetne osobe).
Čl.2
Temeljem Zakona o zaštiti osobnih podataka i Uredbe o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama osobnih podataka, Klub vodi zbirke osobnih podataka, uspostavlja i vodi evidencije koje sadrže osnovne informacije o zbirci : Naziv zbirke Zbirka osobnih podataka o kadrovskoj evidenciji zaposlenih Zbirka o plaćama zaposlenih Zbirka osobnih podataka o članovima Kluba Zbirka osobnih podataka o vanjskim suradnicima i umjetnicima Zbirke podataka moguće je dodavati, mijenjati i brisati ovisno o potrebama poslovanja.
Čl.3
Naziv voditelja zbirke i njegovo sjedište, odnosno adresa je Taekwondo klub Jastreb, Zagreb, Švarcova 2
Čl.4
Svrha obrade Osobni podaci prikupljaju se u svrhu izvršavanja zakonskih obveza Kluba, te radi ispunjenja obveza od javnog interesa (sport) i izvršavanja javnih ovlasti (statistička istraživanja, korištenje ljudskih potencijala, praćenje kvalitete stručnog rada i rada stručnih službi, ostvarivanja prava i obveze iz radnog odnosa i druge službene svrhe).
Čl.5
Pravni temelj uspostave zbirke podataka Pravni temelj za uspostavu zbirke osobnih podataka proizlazi od Zakona o radu, Zakona o zaštiti osobnih podataka, Zakona o sportu i Pravilnika Kluba.Čl.6

Kategorije osoba na koje se podaci odnose Zbirka se odnosi na sve članove i korisnike usluga (odrasli i maloljetne osobe), te osobe koje su sklopile ugovore o radu neposredno sa Klubom kao poslodavcem (ugovor o radu na određeno, ugovor o radu na neodređeno, ugovor o djelu, volonterski ugovor). Uz prethodnu privolu, osobni podaci mogu se prikupljati, obrađivati i koristiti i za druge osobe koje sudjeluju u stručnom radu u Klubu (vanjski suradnici). Ove osobe imaju pravo u svako doba odustati od dane privole i zatražiti prestanak daljnje obrade njihovih podataka, osim ako se radi o obradi podataka u statističke svrhe kada osobni podaci više ne omogućuju identifikaciju osobe na koju se odnose
Čl.7 Vrste podataka sadržanih u zbirkama podataka Zbirke sadrže slijedeće vrste podataka : 1. matični broj upisa 2. ime i prezime 3. JMBG, OIB, dan,mjesec, godina rođenja 4. ime oca ili majke 5. prebivalište i adresa 6. mjesto rođenja 7. broj zdravstvenog osiguranja 8. broj MIO osiguranja 9. osiguranje MIO II 10. vrsta radnog odnosa (određeno,neodređeno,ugovor o djelu) 11. radno mjesto (npr. tajnik, trener, računovođa, tajnik-administrator, čistačica-dostavljačica, i sl.) 12. stručna sprema (SSS,VŠS,VSS) 13. zvanje ispitanika (npr. dipl. trener, profesor, ekonomist, odgojitelj, upravni referent i sl.) 14. broj bankovnog računa 15. radni staž prije poslodavca 16. datum zasnivanja radnog odnosa 17. datum raskida radnog odnosa, razlog 18. radno vrijeme zaposlenika 19. razlog prestanka radnog odnosa (mirovina, otkaz, odluka poslodavca ) 20. podaci o ostvarenim pravima iz radnog odnosa (npr. porodiljni dopust, povrede na radu, socijalna prava i potpore, bolovanja, i sl.) 21. status zaposlen/nezaposlen 22. škola/zanimanje 23. razred 24. ime i prezime roditelja(staratelja) 25. broj osobne iskaznice roditelja (staratelja) 26. porezna kartica 27. spol(m/ž)Čl.8
Način prikupljanja i čuvanja podataka
Osobni podaci smiju se prikupljati i dalje obrađivati isključivo u slučajevima određenim Zakonom o radu, Zakonom o sportu, Statutom kluba, Uredbama o evidencijama iz oblasti rada, u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora u kojem je ispitanik stranka, te radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu (učlanjenje fizičkih osoba u Klub).
Glavni tajnik odnosno predsjednik Kluba donosi odluku o osobama zaduženim za zaštitu osobnih podataka, kao i odluku o osobama koje su osim poslodavca ovlaštene za nadziranje, prikupljanje, obrađivanje, korištenje i dostavljanje osobnih podataka.
Prije prikupljanja bilo kojih osobnih podataka, djelatnici Kluba dužni su informirati ispitanika čiji se podaci prikupljaju o identitetu voditelja zbirke osobnih podataka, te o svrsi obrade u koju su podaci namijenjeni.
Osobni podaci uzimaju se neposredno od ispitanika usmeno i pisanim putem.
Da bi se izbjegao neovlašteni pristup osobnim podacima, podaci u pisanom obliku (Zbirke osobnih podataka, Platne liste) čuvaju se u registratorima, u zaključanim ormarima, a podaci u računalu zaštićuju se dodjeljivanjem korisničkog imena i lozinke koja je poznata zaposlenicima koji obrađuju te podatke, te se radi daljnje sigurnosti i tajnosti pohranjuju na prenosive memorije i backup na serveru.
Čl. 9 Vremensko razdoblje čuvanja i uporabe podataka
Evidencija zaposlenika počinje se voditi na dan zasnivanja radnog odnosa, a prestaje se voditi na dan prestanka radnog odnosa. Podaci o zaposlenicima predstavljaju dokumentaciju trajne vrijednosti koja se čuva temeljem Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva.
Evidencija o članovima i korisnicima usluga vodi se od dana učlanjenja i pružanja usluga u Klubu. Podaci predstavljaju dokumentaciju trajne vrijednosti zbog povijesnih i statističkih podataka o članovima Kluba.
Evidencija o vanjskim suradnicima vodi se od trenutka zasnivanja poslovnog odnosa a prestaje se voditi ostvarenjem svrhe za koju su podaci prikupljeni. Podaci se čuvaju temeljem Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva.
Čl. 10 Davanje osobnih podataka na korištenje drugim korisnicima
Osobni podaci sadržani u zbirci daju se na korištenje na temelju pisanog zahtjeva drugim korisnicima ako je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti korisnika. U pisanom zahtjevu navodi se svrha i pravni temelj za korištenje osobnih podataka.
Prije davanja osobnih podataka na korištenje drugim korisnicima Klub će o tome obavijestiti ispitanika(usmeno, elektronskim putem).
O osobnim podacima koji su dani na korištenje drugom korisniku, o drugom korisniku i o svrsi za koju su dani podaci vodi se posebna evidencija.
Čl. 11
Mjere zaštite osobnih podataka
Stručno i administrativno osoblje Kluba koje obrađuje osobne podataka dužno je poduzeti tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka koje su potrebne da bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja, od nedopuštenog pristupa ili nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe, te utvrditi obvezu osoba koje su zaposlene u obradi podataka.
Osobni podaci koji se odnose na maloljetne osobe smiju se prikupljati i dalje obrađivati u skladu s Zakonom i uz posebne mjere zaštite propisane posebnim zakonima. Čl. 12 Klub je dužan najkasnije u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva, svakom ispitaniku na njegov zahtjev, odnosno njegovih zakonskih zastupnika ili punomoćnika: - dostaviti potvrdu o tome da li se osobni podaci koji se odnose na njega obrađuju ili ne, - omogućiti uvid u evidenciju zbirke osobnih podataka te uvid u osobne podatke sadržane u zbirci osobnih podataka koji se odnose na njega te njihovo prepisivanje, - dostaviti izvatke, potvrde ili ispise osobnih podataka sadržanih u zbirci osobnih podataka koji se na njega odnose, a koji moraju sadržavati i naznaku svrhe i pravnog temelja prikupljanja, obrade i korištenja tih podataka, - dostaviti ispis podataka o tome tko je i za koje svrhe i po kojem pravnom temelju dobio na korištenje osobne podatke koji se odnose na njega.

Čl. 13
Ispitanik ima pravo na: - uvid u osobne podatke sadržane u zbirci koji se na njega odnose - ispis osobnih podataka sadržanih u zbirci koji se na njega odnose
Ispitanik ima pravo podnijeti zahtjev ovlaštenoj osobi Kluba radi ostvarivanja prava na: - dopunu, izmjenu ili brisanje nepotpunih i netočnih podataka o sebi - obavijesti u svezi obrade osobnih podataka koji se na njega odnose.
Zahtjev se podnosi usmeno i elektronskim putem.


Čl. 14 Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8 dana od dana donošenja, a objavljuje se na oglasnoj ploči i Internet stranici Kluba.

Zagreb, 17.05.2018

Glavna tajnica:
Tamara Pradegan

Sadržaj stranica informativnog je karaktera i kao takav ne obvezuje TKD Jastreb.

Taekwondo klub Jastreb

Taekwondo klub Jastreb trenutno je svojom kvantitetom jedan od vodećih klubova u državi s 400-ak članova, a svojim rezultatima najuspješniji je hrvatski taekwondo klub u muškoj konkurenciji o čemu svjedoči čak 17 EKIPNO OSVOJENIH DRŽAVNIH PRVENSTVA

ptica plava3